25/05/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ «ΔΙΟΚΛΕΙΟΝ»

Διακήρυξη

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ «ΔΙΟΚΛΕΙΟΝ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τα υποέργα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5073393

Χρηματοδότηση: Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Προμήθεια ιατρικού Εξοπλισμού για της Μονάδες υγείας της Στερεάς Ελλάδας»

Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης ΕΤΠΑ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ «ΔΙΟΚΛΕΙΟΝ»: 121.600,00€
Σύνολο Προϋπολογισμού Υποέργων 1 έως 15: 121.600,00€

 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη.