Νοσηλευτική Υπηρεσία

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η νοσηλευτική είναι επιστήμη υγείας, αναπόσπαστο μέρος του Υγειονομικού Συστήματος. Ενσωματώνει την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της ασθένειας και τη νοσηλευτική φροντίδα των αρρώστων και ατόμων με ειδικές ανάγκες όλων των ηλικιών, σε όλες τις δομές και τα επίπεδα Υπηρεσιών Υγείας. Κέντρο της είναι ο άνθρωπος, σκοποί της η παροχή ολιστικής νοσηλευτικής φροντίδας, η αποκατάσταση, η βελτίωση του Συστήματος Υγειονομικής Περίθαλψης και η προαγωγή της υγείας. Η άσκησή της απαιτεί αναλυτική σκέψη, δημιουργική φαντασία, επιστημονική κατάρτιση και ελεύθερη αλλά υπεύθυνη νοσηλευτική κρίση για λύση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 • Παροχή ποιοτικής φροντίδας στους αρρώστους.
 • Οργάνωση Νοσηλευτικής Φροντίδας.
 • Στελέχωση.
 • Προάσπιση της Δεοντολογίας του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος.
 • Εκπαίδευση.
 • Υποστήριξη ερευνητικών προσπαθειών.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 • Η εφαρμογή νέων προτύπων νοσηλευτικής φροντίδας.
 • Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας προσανατολισμένη στις ιδιαιτερότητες και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενούς.
 • Βελτίωση της υλικοτεχνικής δομής.
 • Εισαγωγή και χρησιμοποίηση της προηγμένης τεχνολογίας προς όφελος ασθενών και εργαζομένων.
 • Στήριξη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού.
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Η αναβάθμιση του ρόλου των νοσηλευτριών/ων.

Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Μπουραντάς Ιωάννης