Ιατρική Υπηρεσία

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ορίζονται ως ακολούθως:

  α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας.

  β. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.

  γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.

  δ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

  ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.

  στ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

  ζ. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας του Νοσοκομείου.

  η. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.

  θ. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.

  ι. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών.

  ια. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων.

  ιβ. Η εποπτεία της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης.

  ιγ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.

Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας: Γερακίνη Φωτούλα, Συντονίστρια Διευθύντρια Παθολογικού Τμήματος