Αξιολόγηση Υπηρεσιών

Για επισημάνσεις, παρατηρήσεις και παράπονα, μπορείτε να απευθύνεστε:

  1. Στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας.
  2. Στον αρμόδιο Προϊστάμενο ή Διευθυντή του τμήματος ή κλινικής.
  3. Συμπληρώνοντας (επωνύμως ή ανωνύμως) τα ειδικά πιστοποιημένα έντυπα αξιολόγησης υπηρεσιών που βρίσκονται στους χώρους του νοσοκομείου.
  4. Συμπληρώνοντας τις ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας.
  5. Αποστέλλοντας ενυπόγραφη καταγγελία στον Διοικητή του νοσοκομείου.

Η Διοίκηση ενημερώνεται συστηματικά, επεξεργάζεται τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια και επικοινωνεί με τους αντίστοιχους διευθυντές υπηρεσιών με σκοπό να βελτιωθούν οι αδυναμίες που επισημαίνονται.