Αξιολόγηση Υπηρεσιών

Για επισημάνσεις, παρατηρήσεις και παράπονα, μπορείτε να απευθύνεστε:

  1. Στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας.
  2. Στον αρμόδιο Προϊστάμενο ή Διευθυντή του τμήματος ή κλινικής.
  3. Συμπληρώνοντας (επωνύμως ή ανωνύμως) τα ειδικά πιστοποιημένα έντυπα αξιολόγησης υπηρεσιών που βρίσκονται στους χώρους του νοσοκομείου.
  4. Συμπληρώνοντας τις ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας.
  5. Αποστέλλοντας ενυπόγραφη καταγγελία στον Διοικητή του νοσοκομείου.

Η Διοίκηση ενημερώνεται συστηματικά, επεξεργάζεται τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια και επικοινωνεί με τους αντίστοιχους διευθυντές υπηρεσιών με σκοπό να βελτιωθούν οι αδυναμίες που επισημαίνονται.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.pdf